Beslisboom Verduurzaming
bestaande scholen PO en VO

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen
om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande)
schoolgebouw(en), en geeft inzicht in de benodigde investering,
financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Klik hieronder op start om de beslisboom te starten of:

Klik hier om direct naar financiering te gaan >>
Klik hier om direct naar uitbesteden te gaan >>

Lees meer

Start met IHP
Voordat wordt gekeken naar verduurzaming van het onderwijsvastgoed, is het belangrijk dat gemeente en schoolbestuur gezamenlijk een visie, strategie en ontwikkelperspectief op beleidsniveau hebben vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan IHP.

Maatregelpakketten
De Beslisboom geeft een indicatie van oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering, inclusief bijhorende kosten. Er zijn 9 Maatregelpakketten, berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 en 25 jaar, op basis van terugverdientijden. Bij 8 van de 9 Maatregelpakketten wordt voldaan aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C/B en Frisse Scholen Klasse C/B.

Verantwoording berekeningen
De keuzes voor de maatregelen en de pakketten zijn gebaseerd op de Economic Board Pilot, het Programma van Eisen Frisse Scholen, de Erkende Maatregelen Lijst van de Wet Milieubeheer en de schoolgebouwtypologieën uit de ECN Verkenning Utiliteitsbouw, mei 2017. De vertaling naar m2 BVO en de sommering van maatregelen per pakket zijn opgesteld door Arcadis.

De investeringskosten zijn een raming van de werkelijk te maken kosten gebaseerd op het Rapport Actualisatie Investeringskosten Ubouw 2016.

De conjuncturele kostenontwikkelingen (marktwerking) zijn niet meegenomen in de kostenkengetallen. Deze zijn sterk afhankelijk van de bouwconjunctuur, de aard en de omvang van het project, de aansluiting op de beschikbare bouwcapaciteit en de bereidheid van de aannemer.

Daarnaast is gebruik gemaakt van rapporten van Duurzaam MKB over Cascaderegeling voor ventilatie en Tijdschakeling voor verwarming, en van informatie van ventilatiefabrikanten. De vertaalslag van de kosten per maatregel naar de pakketten is doorgecalculeerd door kostendeskundigen van Arcadis.

Hogere ambities?
Er zijn ook koplopers onder gemeenten en schoolbesturen die nu al ambitieuzere doelen nastreven, bijvoorbeeld Energielabel A+, Frisse Scholen Klasse A, Energieneutraal, Nul-op-de-Meter of Aardgasvrij. Deze koplopers lopen voorop in een energietransitie die ook voor het scholenveld nodig is en merkbaar zal worden. Van deze koplopers zijn nog onvoldoende praktijkgegevens bekend en daarom zijn er nog geen Maatregelpakketten voor berekend. Voorlopig is er nog extra investeringsbudget nodig. Echter, een betere match tussen vraag en aanbod zal op termijn leiden tot hogere kwaliteit en een lagere prijs.

Bundelen
Bundelen van verduurzaming, onderhoud en budgetten van meerdere gebouwen op portefeuilleniveau biedt veel voordelen. Het maakt integrale aanpak, onderlinge afstemming van maatregelen, garantie op energie- en binnenmilieuprestaties, uitbesteden aan marktpartijen, slim investeren op TCO basis, en financiering via een bank gemakkelijker.

Van globaal naar aanpak op maat
De Beslisboom geeft globale oplossingen en globale kostenindicaties. Het is altijd belangrijk om per gebouw een aanpak op maat te kiezen en hiervoor een deskundige adviseur in te schakelen.

Beheer en onderhoud
Regel ook het beheer en onderhoud goed om de energiezuinigheid en de binnenmilieukwaliteit voor meerdere jaren te waarborgen.

Colofon
De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van de Green Deal Scholen, en in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesant.

Meer informatie: www.greendealscholen.nl en www.rvo.nl/frissescholen. December 2017.